احمد خاتمی: هیات اندیشه ورز در مجلس خبرگان رهبری تشکیل می شود احمد خاتمی: هیات اندیشه ورز در مجلس خبرگان رهبری تشکیل می شود