نماینده سازمان ملل: اذهان منطقی موجب دوام برجام خواهند شد نماینده سازمان ملل: اذهان منطقی موجب دوام برجام خواهند شد