تحریم‌های آمریکا، انگلیس و اروپا خارج از چارچوب برجام ادامه خواهد یافت تحریم‌های آمریکا، انگلیس و اروپا خارج از چارچوب برجام ادامه خواهد یافت