اولدترافورد سومین ورزشگاه بزرگ اروپا می‌شود اولدترافورد سومین ورزشگاه بزرگ اروپا می‌شود