منصوریان:نمی‌توانم در مراسم‌معارفه شفر شرکت‌کنم منصوریان:نمی‌توانم در مراسم‌معارفه شفر شرکت‌کنم