احزاب اپوزیسیون چپ و برخی از اتحادیه‌های کارگری مخالف ماکرون هستند احزاب اپوزیسیون چپ و برخی از اتحادیه‌های کارگری مخالف ماکرون هستند