ترامپ: گفتگو در مورد نظارت بر سلاح برای زمان حال نیست ترامپ: گفتگو در مورد نظارت بر سلاح برای زمان حال نیست