600 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌ تمام در کشور 600 هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌ تمام در کشور