تکنولوژی تلسکوپ های فضایی توسعه می یابد/ رصد زباله های فضایی تکنولوژی تلسکوپ های فضایی توسعه می یابد/ رصد زباله های فضایی