واریز وجه تسویه سهام عدالت اجباری است؟ واریز وجه تسویه سهام عدالت اجباری است؟