ترامپ: خوشحال باشید که فقط ۱۶ نفر کشته شدند! ترامپ: خوشحال باشید که فقط ۱۶ نفر کشته شدند!