وزیر خارجه کوبا: اقدامات دیپلماتیک آمریکا علیه هاوانا شتابزده است وزیر خارجه کوبا: اقدامات دیپلماتیک آمریکا علیه هاوانا شتابزده است