از برگزاری آیین گشایش راه آهن تهران و زنجان تا به آب انداختن اولین سکوی حفاری نفتی به دریای خزر از برگزاری آیین گشایش راه آهن تهران و زنجان تا به آب انداختن اولین سکوی حفاری نفتی به دریای خزر